Terraform: Cleanup
[csit.git] / fdio.infra.terraform / 2n_aws_c5n / deploy / variables.tf
2021-09-06 pmikusTerraform: Cleanup 70/33670/2
2021-08-11 pmikusInfra: AWS self termination 48/33448/1
2021-08-09 pmikusInfra: Vault 62/32362/10
2021-04-08 pmikusAnsible git move 25/31925/4
2021-04-08 Tomas AlexyInfra: AWS Update to Ubuntu 20.04 62/31862/7
2021-03-11 pmikusInfra: Switch csit-shim to fdiotools 77/31577/7