refactor(terraform): 3n_aws_c5n
[csit.git] / fdio.infra.terraform / 3n_aws_c5n / deploy / main.tf
2021-10-26 pmikusfeat(Terraform): AWS IPv6 support 37/34237/4
2021-10-20 pmikusfix(Terraform): Change AWS AZ 27/34127/2
2021-10-18 pmikusfix(Terraform): 3n-aws typo 20/34120/1
2021-10-15 pmikusfix(Terraform): Bug fixes and lint tweaks 13/34113/3
2021-10-06 pmikusfeat(Packer): Introduce AMI packer images 83/33983/2
2021-09-07 pmikusTerraform: Cleanup 72/33672/1
2021-09-06 pmikusTerraform: Cleanup 70/33670/2
2021-08-11 pmikusInfra: AWS self termination 48/33448/1
2021-08-09 pmikusInfra: Vault 62/32362/10
2021-03-29 Tomas AlexyInfra: AWS deployment improvements 59/31659/2
2021-03-11 pmikusInfra: Switch csit-shim to fdiotools 77/31577/7