Terraform: Add job name as VPC ID
[csit.git] / fdio.infra.terraform / 3n_aws_c5n / main.tf
2021-09-07 pmikusTerraform: Add job name as VPC ID 73/33673/3
2021-09-07 pmikusTerraform: Cleanup 72/33672/1
2021-04-08 pmikusAnsible git move 25/31925/4
2021-04-08 Tomas AlexyInfra: AWS Update to Ubuntu 20.04 62/31862/7
2021-03-11 pmikusInfra: Switch csit-shim to fdiotools 77/31577/7