Update VPP_STABLE_VER files
[csit.git] / fdio.infra.terraform / 3n_aws_c5n / variables.tf
2021-08-11 pmikusInfra: AWS self termination 48/33448/1
2021-04-27 Tomas AlexyInfra: AWS - add CSIT parameters to bootstrap 26/32126/5
2021-04-08 Tomas AlexyInfra: AWS Update to Ubuntu 20.04 62/31862/7