refactor(terraform): 3n_aws_c5n
[csit.git] / fdio.infra.terraform / 3n_aws_c5n / variables.tf
2021-11-02 pmikusfeat(Terraform): AWS account migration 84/34284/4
2021-10-20 pmikusfix(Terraform): Change AWS AZ 27/34127/2
2021-10-19 pmikusfix(Packer): AWS images bugs 57/34157/3
2021-10-06 pmikusfeat(Packer): Introduce AMI packer images 83/33983/2
2021-09-07 pmikusTerraform: Add job name as VPC ID 73/33673/3
2021-09-07 pmikusTerraform: Cleanup 72/33672/1
2021-09-06 pmikusTerraform: Cleanup 70/33670/2
2021-08-11 pmikusInfra: AWS self termination 48/33448/1
2021-04-27 Tomas AlexyInfra: AWS - add CSIT parameters to bootstrap 26/32126/5
2021-04-08 Tomas AlexyInfra: AWS Update to Ubuntu 20.04 62/31862/7